Leveringsvilkår

Leveringsvilkår

Kjøpsinformasjonen under er forbeholdt kjøp i nettbutikken

EKSPEDERING

Ordren din ekspederes vanligvis innen to virkedager etter at du har bestilt. Enkelte varer er ikke på lager i Norge og vil derfor ha en lengre leveringstid. Her må vi beregne 2-4 uker. Ordrebekreftelsen vil bli sendt ut innen 1-2 dager etter bestilling, og vil inneholde korrekt informasjon om forventet levering.

Ved særlig stor pågang kan ekspedering av bestillinger og henvendelser ta noe lenger tid.  Posten/ Bring gir en leveringstid på 2-5 virkedager, avhengig av hvor i landet du bor.

Internettkontoret er stengt i helgene, det vil si at alle ordrer som kommer inn etter kl. 16.00 på fredager, blir behandlet over helgen.  Du kan når som helst logge deg inn på Terjesen.no og følge ordren din. Når varene sendes fra oss, vil de få status "Sendt" i ordrehistorikken. Inntil da vil det kun stå "Under behandling". Har du spørsmål relatert til ordren din, ta kontakt med oss. Husk å ha ordrenummeret for hånden.
 

Leveringsvilkår

Kjøpsinformasjonen under er forbeholdt kjøp i nettbutikken

LEVERING

Vi sender varene i utgangspunkt med Posten/Bring som klimanøytral servicepakke. Dette betyr at Posten forplikter seg til å redusere transportens klimagassutslipp og i tillegg kompensere for resterende utslipp. Du henter ut pakken din på ditt lokale postkontor/post-i-butikk. Dersom du ønsker varene tilsendt til en annen adresse/postkontor enn det du sogner til, er dette du noe du må ta kontakt med Posten om. Vi kan ikke overstyre dette. 

Enkelte varer blir også levert av leverandør / grossist direkte. Dere vil i disse tilfellene bli kontaktet av leverandør i forkant for å avtale ang. utlevering her.

Levering av produktene skjer på måten beskrevet på ordrebekreftelsen. Dersom leveringen av produktene blir forsinket utover gitt tidsrammen, blir du informert om når mulig levering kan skje. Normal leveringstid er 2-6 virkedager.

 

Terjesen.no tar på seg risikoen for produktene inntil du får dem i hende.

Det er ditt ansvar å sørge for at informasjonen som er registrert inn i ordren er korrekt. Dette for at vi skal kunne få tak i deg, sende deg rett vare og til rett leveringssted. Hverken vi eller leverandørene dobbeltsjekker informasjonen som er oppgitt.
Oftest gir vi beskjeder relatert til ordren via e-post. Vi kan godt kontakte deg på andre måter, da må du bare be oss om det i merknadsfeltet ved bestilling.

Etter at du har mottatt produktene bør du, så snart som mulig, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Ikke nøl med å ta kontakt dersom noe ikke samsvarer med forventningene. Eventuelle skader på varen må varsles innen 24 timer etter at varene er mottatt. Skader etter det som skyldes transport skader kan etter det ikke reklameres på. Ellers så gjelder vanlige reklamasjons rett.

Hent pakken din, så du ikke går på en kostnadssmell
I de tilfeller vi bruker Posten så settes en hentefrist på 14 dager ifra pakken ankommer postkontoret. De sender ut hentemeldinger på sms og e-post. Her får man opptil fire hentemeldinger. Posten er strenge på å forlenge denne hentefristen, så det er svært viktig at man henter ut pakken innen fristen. Etter 14 dager sender de pakken automatisk i retur til oss. Ordren vil da bli behandlet som en uavhentet ordre. 

Ved uavhentede pakker, uavhengig av årsak, påløper et uavhentet gebyr på kr. 300, for å dekke våre og Postens kostnader (kostnader ved å skaffe varen, ekspedisjon av Posten, frakt og ekspedisjon av oss). Å krysse av for ”nektet mottatt” for å returnere pakken er ikke en tillatt praksis og pakken regnes da som uavhentet, med påfølgende gebyr. 

Å returnere varer ved å krysse av for «nektet mottatt» uten at man betaler returfrakt er ikke tillatt. Om dette skjer vil pakken betraktes som uavhentet, og du belastes et returgebyr på kr. 300. Det er derfor viktig at du henter ut pakken selv om du angrer kjøpet, og deretter returnerer som beskrevet her, for å unngå unødvendige kostnader. 

Foreløpig leverer vi kun til adresser i Norge.

Levering til utlandet: Vi kan dessverre ikke sende varene utenfor Norge grunnet EU og tollregler. Eneste mulighet er hvis du kjenner noen i Norge som kan bestille varene for deg og igjen sende de til deg privat. Vi godtar kun norske kort som betalingsmåte.

UNDERSØKELSESPLIKT

Når kjøper mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøper melde fra til selgeren ved reklamasjon 

For ytterligere informasjon som gjelder transportskader, varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler. Da må kjøper melde fra til Terjesen.no ved butikk@terjesen.no

 

TRANSPORTSKADE

Selger følger Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser (NSAB 2000) ved forsendelser.

 

I henhold til NSAB 2000 skal kjøper undersøke forsendelsen for ytre skader ved mottak. Synlige skader på emballasje merkes på fraktbrev og underskrives av både kjøper og sjåfør. Kjøper plikter å undersøke forsendelsen for skjulte skader uten ugrunnet opphold. Skjer reklamasjonen senere enn 7 dager fra forsendelsen ble mottatt, påhviler det kjøper å bevise at skaden eller mankoen har oppstått før forsendelsen ble mottatt. Hvis dette ikke kan bevises skal forsendelsen anses å ha blitt levert i fullgod stand.

 

Melding om transportskade til selger bør være skriftlig (e-post eller brev) og inneholde bilder av skaden.

 

REKLAMASJON VED MANGEL OG FRIST FOR Å MELDE KRAV VED FORSINKELSE

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil vise til mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

 

Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).

 

Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post eller brev), og ved mangel inneholde bilder. Kjøper kan alltid kontakte oss på butikk@terjesen.no uansett henvendelse.

 

KJØPERENS RETTIGHETER VED FORSINKELSE

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

 

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

 

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

 

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpsloven § 24.

 

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 12.

 

KJØPERENS RETTIGHETER VED MANGEL

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

 

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

 

Selgeren skal foreta retting eller omlevering innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

 

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

 

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

 

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

 

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpsloven § 33.

 

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 12. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

 

SELGERENS RETTIGHETER VED KJØPERENS MISLIGHOLD

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke forskuddsbetalte uavhentede varer.

 

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

 

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

 

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

 

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

 

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøperen med et gebyr på kr.350 + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

 

GARANTI

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 13 og 14.

 

PERSONOPPLYSNINGER

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 

Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig. Et eksempel hvor innhenting av personnummer er nødvendig er fakturakjøp.

 

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

 

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

 

KONFLIKTLØSNING

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

Terjesen.no personvernerklæring

Versjon av 13. januar. 2018

Følgende er en forklaring på hvordan vi samler inn og bruker informasjon om besøkende på Terjesen.no,  (Org.nr 936 016 081) er behandlingsansvarlig for dine persondata. Innholdet i erklæringen kan bli endret fortløpende, og endringer vil bli publisert her på vår nettside www.Terjesen.no

En personopplysning er en opplysning eller vurdering som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Det kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, kjønn, IP-adresse. Vi samler ikke inn sensitive personopplysninger.

Det er ulike formål for innsamling og bruk av persondata:

Nettbutikken Terjesen.no

Nettstedet Terjesen.no gir deg mulighet til å se og kjøpe våre produkter over internett, samt få de behandlet og levert til deg ved bestilling. Ved kjøp i nettbutikken vår, samler vi inn de personopplysningene vi trenger for å behandle kjøpet, og å gi deg den kundeservicen vi ønsker å gi. Behandlingsgrunnlaget er nødvendig for avtale, som inngås mellom oss og deg ved å godta kjøpsvilkårene for et kjøp/salg. Den dataen som blir samlet inn ifm. et kjøp, (detaljert kjøpshistorikk), oppbevares i fem år etter krav i bokføringsloven. Vi er også pålagt å ha disse opplysningene for regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti/returhåndtering.

Cookies

En cookie er en informasjonskapsel (små tekstfiler) som lagres på datamaskinen din, og som gjør det mulig for oss å følge aktiviteten din på nettsiden vår. Du kan selv velge om du aksepterer bruk av cookies, eller ikke, dette gjør du i innstillingene i nettleseren din. Hvordan du fjerner en cookie, kan variere ut fra hvilken nettleser du bruker. Merk at hvis du ikke tillater bruk av cookies, kan vi ikke garantere at nettstedet fungerer som det skal.

Analyse

Som en del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies, som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Dette da IP-adressene blir kryptert av Google og vises ikke i klartekst for oss når vi leser statistikken. Data knyttet til informasjonskapsler slettes automatisk 14 måneder etter registering. Du kan selv administrerer bruken av informasjonskapsler.

Databehandlere

Vi deler ikke dine persondata med tredjeparter, med visse unntak.

Dette er:
• Tekniske samarbeidspartnere for gjennomføring av transaksjoner på Terjesen.no, eller postleverandør for å levere varene til deg. Ved betaling med kort i nettbutikken, lagrer vi ikke kortinformasjon da vi benytter Klarna eller Vipps for håndtering av kortbetaling.
• Ny Media (org.nr: 987 200 391) for behandling av persondata ifm kjøp i nettbutikken
• Vi bruker informasjonskapsler fra tredjepartsaktører som Google Adwords og Facebook for å kunne gi våre brukere/kunder relevant markedsføring og en god brukeropplevelse. Vi bruker det også til å måle effekten av og vise mer relevante annonser. Informasjonskapslene registrerer ingen personlige opplysninger på nettstedet og dataene er anonymisert.

Informasjonskapslene gjør det mulig å:
• Frekvensstyre annonser på bakgrunn av aktivitet
• Se brukeradferd på nettstedet i forhold til den direkte annonsering som skjer
• Samle informasjon om produktinteresse for å presentere mer relevante annonser
• Målrette annonser til utvalgte kundegrupper

Ved utlevering av persondata til tredjeparter (databehandlere) vil disse etter avtale med oss behandle personopplysningene dine på den måten vi bestemmer. Vi pålegger databehandleren å sørge for en forsvarlig informasjonssikkerhet, herunder at persondata ikke kan overdras til andre med mindre dette er ønskelig fra kunden sin side.

Du kan når som helst kontakte oss for spørsmål knyttet til dine persondata. Dette gjøres til butikk@terjesen.no